1. Algemeen
  Paesen containerverhuur maakt deel uit van volgend bedrijf, Klinkerwerken Toon Paesen BV.
  Door het plaatsen van een bestelling erkend de klant uitdrukkelijk dat onze algemene voorwaarden en de hierna aangehaalde algemene leveringsvoorwaarden door hem gekend en aanvaard zijn, onverschillig of die handelaar is of niet. Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) kan op elk ogenblik de algemene voorwaarden aanpassen. Bij elke bestelling na de aanpassing van onze voorwaarde wordt veronderstelt dat de klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging van Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur). De algemene voorwaarden van Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) heffen de algemene voorwaarden van de klant op.
  Bij het huren van een container komt er een huurovereenkomst tot stand. In onze algemene voorwaarden wordt hierna verwezen naar de klant als “de huurder”.
 2. Prijs : Containerverhuur
  De vermelde prijzen zijn excl. BTW en andere taksen, en houdt rekening met een op normale wijze te bereiken plaats waar de container moet worden geplaatst. Onze éénheidsprijzen zijn incl. levering binnen regio 1 en huur van de afvalcontainer voor 10 dagen. Elke bijkomende dag wordt aangerekend aan een prijs van €3/dag. De opgegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en zijn niet bindend.
 3. Prijs : Machineverhuur
  Wordt gerekend per werkdag van 8u max. Per week : max. 5 werkdagen van max.8u Per maand : max. 20 werkdagen van max. 8u Bij shiftwerken van ieder 8u wordt iedere shift aangerekend als zijnde 1 werkdag. De huurprijs wordt gerekend vanaf de dag van leveren tot en met de dag van afhaling, na schriftelijk verwittiging van de huurder (met een minimum huurtermijn gelijk aan 1 werkdag) Eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW. Brandstof is steeds ten laste van de huurder, machines worden met een volle brandstoftank geleverd. Leveringskosten worden berekend op basis van onze transporttarieven (zie website : www.paesencontainerverhuur.be). De gemeten afstanden worden gemeten van ons magazijn tot bij te klant over wegen +3,5 ton. De huurperiode van onze machines kan slechts worden beëindigd op werkdagen tussen 8:00u-16:00u.
 4. Aanbod en bestelling
  Ondanks het feit dat onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt beheerd, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-do-date is. Voor deze onvolledigheid of drukfouten kan Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur) niet aansprakelijk worden gesteld. De bestelling komt pas tot stand wanneer de klant alle gegevens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomt heeft opgegeven en de algemene voorwaarden heeft goedgekeurd. Eens de bestelling is voltooid ontvangt de klant per mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging betekend enkel dat de bestelling is aangekomen bij Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur). De bestelling is pas definitief eens deze uitdrukkelijk wordt bevestigd door ons.
  Indien de huurder wijzigingen wenst door te voeren met betrekking tot de levering en/of het type van de container dient hij dit uiterlijk 48u voor de levering door te geven. Wijzigingen nadien brengt een administratieve kost van €20 met zich mee. De huurder kan zijn bestelling enkel schriftelijk annuleren, bij een laattijdige annulatie (binnen de 24u) zal er een verbrekingsvergoeding van €150 worden aangerekend.
 5. Plaatsing, levering en ophaling
  De levering, ophaling en/of plaatsing van de goederen wordt geacht te gebeuren op de plaats door de huurder aangegeven, indien deze niet aanwezig zal de chauffeur zelf beslissen waar hij de container plaatst. Dit kan geen aanleiding geven tot klachten of verplichting om de container te verplaatsen. De huurder draagt het risico van de aan hem geleverde of geplaatste container/machine vanaf de levering en/of plaatsing. De huurder draagt vanaf dat tijdstip de volledige aansprakelijkheid over deze goederen en is verantwoordelijk voor elke beschadiging, vernieling of diefstal ervan, zelfs als deze ontstaat uit overmacht. Wij zijn gerechtigd eventuele schade aan de container/machine te laten vaststellen en herstellen op kosten van de huurder. Herstellingen aan gehuurde goederen mogen slechts gebeuren door ons personeel of door een door ons herkende hersteller. Het tijds-en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval het recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding. De vermelde termijnen voor de uitvoering van leveringen en/of ophaling zijn steeds bij benadering. Klinerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van een container wanneer hij wegens overmacht (bv. Extreme weersomstandigheden) niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenis te voldoen. Bij het overschrijden van de vermelde termijnen heeft de huurder niet het recht de overeenkomst te ontbinden, nog schadevergoeding te vorderen, noch betaling van verschuldigde bedragen te weigeren. In geval van overmacht heeft Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) het recht de overeenkomst voor een door hem te bepalen termijn als geschorst te beschouwen. De huurder dienst voldoende ruimte te voorzien voor het plaatsen en ophalen van de container en ervoor te zorgen dat de afvalcontainer binnen 15 min. kan worden gelost. Er dient een ruimte van 15m lengte voorzien te worden met een vrije doorgang van minimum 3m breed en een vrije hoogte van 4m. De huurder is tevens verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen, verkeerssignalisaties en toelatingen volgens de lokale wetgeving. Kosten die voorvloeien uit deze wettelijke bepaling zijn steeds ten laste van de huurder. Indien de huurder niet heeft voldaan aan de afspraken voor plaatsing van de container zal deze niet geplaatst worden en zal er vervolgens een nieuwe leveringsdatum worden afgesproken. De gemaakte transportkosten en wachttijd (€25,00 per begonnen kwartier) zal afzonderlijk worden aangerekend. Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse leidingen, riolen, putten en nutsvoorzieningen waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaandelijk aan Klinkerwerken Toon Paesen (Paesen containerverhuur) werden meegedeeld. Alsook voor bovengrondse schade aan verhardingen, graspleinen, beplantingen,… kan Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur) niet aansprakelijk worden gesteld. Onze containers worden enkel door Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur) verplaatst. Als onze container geleverd wordt met verlichting, dient de huurder deze in werking te houden.
 6. Inhoud
  De toegelaten en niet-toegelaten afvalstoffen worden per type container aangegeven. De huurder dient deze aandachtig te lezen. Bij overtreding van deze lijst wordt de foutieve inhoud aangerekend zoals vooropgesteld staat in onze prijslijst. Alle kosten verbonden aan deze sortering (uren, machines, gerechtskosten,…) zijn ten laste van de huurder. In onze containers mogen nooit olieproducten, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, verfresten, explosieven, dierlijk afval, batterijen en in het algemeen alle milieuonvriendelijke stoffen worden opgeslagen. Asbest (afzonderlijke asbest container wel mogelijk) en KGA zijn strikt verboden, bij vondst van dit soort materiaal zal de volledige lading aan €250/ton excl. BTW worden aangerekend. Bij containers die gevuld zijn met eenzelfde afvalstroom (bv. Zuiver betonpuin of hout) zal er bij een inhoud van andere afvalstromen de volledige container aan restafval worden aangerekend, de meerprijs zal doorgerekend worden aan de huurder. Bij vaststelling van verontreinigde grond worden alle saneringskosten, transportkosten en gerechtskosten verhaald op de huurder. Vermeerderd met een administratiekost van € 250 Containers mogen max. geladen worden tot aan de rand met een max. van 12 ton. Zijn deze hoger geladen zal er een extra kost worden aangerekend en kan de chauffeur weigeren de container meenemen. Enkel de wegingen door Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur) zullen tellen voor facturatie.
 7. Klachten
  Alle klachten dienen binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum aangetekend te gebeuren, nadien zullen deze niet meer aanvaard worden.
 8. De betaling
  Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enige afhouding. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswegen een rente opbrengen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag. In geval van niet tijdig betalen zal zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het totaal te verschuldigde bedrag met een min. van €100. Bij niet betaling zal het opschortingsrecht zonder verder ingebrekestelling van toepassing zijn. In dat geval kan de dienstverlening aldus niet verzekerd worden.
 9. Verantwoordelijkheid van partijen
  De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde containers en/of machines . De huurder neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden en om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade en diefstal van geleverde materialen/machines en zijn toebehoren ontstaan van het ogenblik dat deze op de rustplaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door Klinkerwerken Toon Paesen BV (Paesen containerverhuur). Paesen containerverhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht aan ondergronds leidingen, oprit, voetpaden en/of wegenis. Bij het leveren van onze container of machine dient de opdrachtgever in het bezit te zijn van elle nodige vergunningen die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk. Eventuele kosten die hierdoor kunnen ontstaan zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Bevoegdheid
  Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de hoven van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout.
 11. Privacyverklaring
  Paesen containerverhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van onze diensten, en/of omdat u zelf deze gegevens doorgeeft bij het invullen van het contactformulier op onze website. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoerging van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar inf@paesencontainerverhuur.be . Voor meer info kan u steeds met ons contact opnemen.